Privacy

Privacy- en cookiebeleid


Inleiding

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij jouw persoonsgegevens. Dit Privacy-en cookiebeleid hebben wij opgesteld om jou te informeren hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.
Dit Privacy-en cookiebeleid is van toepassing op alle diensten en producten van Honig Coaching B.V. en The Practical Lawyer Online, verder te noemen ‘wij’, en is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018.
De kern van ons beleid is dat wij doen zoals het hoort. Precies zoals we zelf ook behandeld willen worden als het gaat om privacy. We verzamelen wél persoonsgegevens van jou, maar zorgen dat die netjes afgeschermd blijven voor derden. En als je geen prijs (meer) stelt op contact met ons, vind je altijd een makkelijke mogelijkheid om je af te melden.

Ons doel is natuurlijk om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wij willen je gerichte en persoonlijke service aanbieden en daar hebben wij je persoonsgegevens voor nodig. Wij zorgen ervoor dat wij hierbij voldoen aan de wet- en regelgeving, die van toepassing is op het gebruik van persoonsgegevens. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • je vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen waarmee wij samenwerken;
 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Dat is eigenlijk alles wat je écht moet weten. De korte versie. Hieronder vind je een uitgebreide versie van onze privacy-en cookieregels.
 

Contactgegevens

Honig Coaching B.V. (Ramstraat 23, 3581 HC Utrecht) is de controller van jouw persoonsgegevens.
 

Persoonsgegevens

Wij verkrijgen persoonsgegevens van jou, bijvoorbeeld de gegevens die je aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Wanneer jij van onze diensten gebruik maakt, kunnen we de volgende persoonlijke gegevens verzamelen in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):

 • Persoonlijke informatie - we kunnen je vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie (dat wil zeggen persoonlijke informatie) te verstrekken:
  • Wanneer jij je bij ons registreert of aanmeldt/inschrijft, omvat dit je voor-en achternaam, geslacht, e.v. geboortedatum, bedrijfsnaam, functie, e.v. afdeling/praktijkgroep, e.v. rechtsgebied/specialisme, e.v. anciënniteit, (kantoor)adres, postcode, plaats, e.v. (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres en eventueel de naam van de (online) cursus, training, intervisie of coachingsprogramma die je wilt volgen.
  • Wanneer je een betaling verricht via Buckaroo of andere verwerker van betalingen, omvat dit je naam en rekening en/of cardgegevens, de (online) cursus die je hebt gedaan of het product dat je hebt gekocht, in sommige gevallen adresgegevens en e- mailadres.
 • Loggegevens - we kunnen informatie verzamelen die je browser ons stuurt wanneer je onze websites gebruikt (d.w.z. loggegevens). Dit omvat het IP-adres, het browsertype, de browserversie, websitebezoeken, de duur van het bezoek en de paginaweergaven van je computer.
 • Inhoud communicatie.


Doeleinden en grondslagen

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden en grondslagen waarvoor wij deze persoonsgegevens verwerken.

 • Inschrijving/aanmelding/registratie. Als je je opgeeft voor één van onze (online) cursussen/trainingen/coachingsprogramma’s of interesse toont voor intervisie, vragen we je om je persoonsgegevens.
  • Voor-en achternaam: we kunnen je anders niet identificeren en/of voor studiepunten registreren.
  • Geslacht: zodat we je op een correcte manier kunnen aanspreken.
  • Functie: verplicht voor de studiepunten en ook om vast te stellen of je wel tot de doelgroep behoort.
  • E-mailadres: om met je te kunnen communiceren en je te kunnen informeren over jouw (online) cursus/coaching/intervisie.
  • Kantooradres: dat kunnen we gebruiken voor o.a. ‘fysiek materiaal’ en correspondentie: readers, certificaten, bevestiging van een cursus, intervisie, coaching of offertes in dit verband etc.
  • Afdeling/praktijkgroep en Bedrijfsnaam: zodat we de kans vergroten dat het materiaal/informatie op de juiste plek terecht komt.
  • Anciënniteit en geboortedatum: om je in voorkomende gevallen te kunnen adviseren over de juiste keuze voor een (online) cursus, coachingsprogramma of intervisie.
  • Rechtsgebied/specialisatie: om je in voorkomende gevallen te kunnen adviseren over de juiste keuze voor een (online) cursus, coachingsprogramma of intervisie.
  • (Mobiele) telefoonnummer: om je in voorkomende gevallen te kunnen bereiken of je te kunnen appen/sms-en. B.v. een afspraak moet op het laatst worden verzet of ten behoeve van tele-coaching.
 • Verwerken van algemene vragen en verzoeken. Wanneer je een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden.
 • Een goede en efficiënte dienstverlening.
 • Onderhouden van contact.
 • Account aanmaken. Om specifiek gebruik te maken van onze onlinediensten en producten heb je een account nodig. Als je die aangemaakt hebt, krijg je toegang tot het systeem en kun je inloggen om een cursus te beginnen en opnieuw inloggen als je de cursus op enig moment wilt voortzetten.
 • Om contact met je op te nemen wanneer je een contactformulier op een van onze websites hebt ingevuld met betrekking tot onze diensten en producten. We hebben persoonlijke gegevens nodig om contact met jou te kunnen opnemen en/of je te kunnen aanmelden voor een cursus, intervisie of coachingsprogramma.
 • Marketing. Om jou informatie te sturen waarvan wij denken dat deze interessant voor jou is (b.v. een nieuwsbrief of informatie over nieuwe (online) cursussen, intervisie of coachingsprogramma’s). Als je dergelijke informatie niet langer wenst te ontvangen, kun je jezelf 'afmelden' of ons een email sturen, waarin je dit kenbaar maakt.
 • Het kunnen aanbieden van informatie en tips. Om jou gepersonaliseerde tips en informatie te kunnen geven.
 • Permanente opleiding. Indien je studiepunten toegekend wenst te krijgen voor opleidingsactiviteiten, zullen wij je gegevens verwerken om te kunnen voldoen aan de verplichtingen van beroepsorganisaties, zoals NOVA en KNB, met betrekking tot registratie, certificering en evaluatie.
 • Om te voldoen aan kwaliteitseisen. Als opleidingsinstituut moeten wij voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen en zijn wij in dat verband voortdurend verplicht om op aanvraag informatie aan beroepsorganisaties te geven (b.v. NOVA, KNB, NOBCO). In uitzonderingsgevallen wordt gecontroleerd of een bepaalde cursist/coachee aan zijn verplichtingen heeft voldaan en zijn wij gehouden vragen van de beroepsorganisatie over de bij ons gedane programma’s te beantwoorden. Daar kunnen persoonsgegevens bij betrokken zijn. Wij doen dit echter nooit zonder individuele toestemming van de betrokken cursist/coachee.
 • Het verrichten van administratieve handelingen.
 • Het voeren van geschillen.
 • Verbetering van de dienstverlening. We evalueren evenementen, bijeenkomsten, (online) cursussen en anderen dienstverlening, zodat we ervan kunnen leren en onze diensten en producten kunnen verbeteren.
 • Deelname aan een intervisie(groep). Als je deel wilt nemen aan een intervisie(groep) of daarvan op de hoogte wilt worden gehouden, hebben we jouw persoonlijke gegevens nodig om je te kunnen informeren over de bijeenkomsten die bij jouw persoonlijke achtergrond passen.
 • Facturering en inning van gelden/incassomaatregelen. We slaan de facturatiegegevens van jou en/of je organisatie op om de betalingen te kunnen monitoren, gelden te kunnen innen, incassomaatregelen te kunnen nemen en betaalgegevens te kunnen verstrekken ten behoeve van fiscale regels en verplichtingen.
 • Nakoming van wet- en regelgeving in Nederland en andere EU-rechtsgebieden. Zonder persoonlijke gegevens kunnen wij niet voldoen aan deze wetten en voorschriften.

We verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met jou, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Tevens verwerken wij persoonsgegevens omdat wij hier gerechtvaardigde belangen bij hebben. Deze zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van diensten en producten.
 • De bescherming van financiële belangen.
 • De verbetering van diensten en producten.
 • Beveiliging en beheer van onze systemen.
 • Voldoen aan verplichtingen van beroepsorganisaties.


Verstrekking aan derden

In het kader van onze dienstverlening kunnen wij jouw persoonsgegevens uitwisselen. Wij kunnen voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals bedrijven of personen die IT-diensten, webdesign, hosting, e-learning of andere diensten die hiermee verband houden aanbieden. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen jouw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.
We kunnen je persoonsgegevens ook aan derden verstrekken wanneer we aan een wettelijke verplichting moeten voldoen. Je persoonsgegevens worden in geen geval door ons verkocht aan derden of met ze gedeeld voor commerciële doelen.


Doorgifte van jouw gegevens buiten de EER

Je persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Meer in het bijzonder kunnen je persoonsgegevens worden verwerkt in de Verenigde Staten. Daarnaast kunnen je gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met jou. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.


Beveiligen en bewaren van persoonsgegevens

We zullen alle nodige passende, organisatorische en technische maatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beveiligen en om verlies, misbruik of wijziging van jouw persoonsgegevens te voorkomen. Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. We werken alleen met leveranciers die hun gegevensbeveiliging adequaat in orde hebben.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jou gevraagde dienst of product te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, dit nodig is met het oog op kwaliteitseisen van beroepsorganisaties of omdat wij dit noodzakelijk achten met het oog op eventuele aansprakelijkheid.


Toegang tot persoonsgegevens en klachten

Je hebt het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van je persoonsgegevens. Na ontvangst van je verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van je persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kun je ons verzoeken je gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kun je ons verzoeken om overdracht van je persoonsgegevens of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Je kunt de onderstaande contactgegevens onder ´contact´ gebruiken voor een dergelijk verzoek. Via deze contactgegevens kun je ook aangeven dat jouw gegevens niet voor marketingdoeleinden mogen worden gebruikt. Om misbruik te voorkomen kunnen wij jou bij een verzoek tot inzage vragen je adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen.
Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht je er met ons niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


Cookie beleid

Wij vinden het van groot belang dat je weet welke cookies onze website inzet en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen namelijk graag én jouw privacy én de gebruiksvriendelijkheid van onze website zoveel mogelijk waarborgen. Hieronder lees je meer over de cookies die gebruikt worden door en via onze website en voor welke doeleinden.
Er zijn verschillende soorten cookies. Wij kunnen cookies plaatsen, zodat je gebruik kunt maken van onze websites en de daarop geboden functionaliteiten. Deze cookies zijn strikt noodzakelijk als je van onze websites of bepaalde functionaliteiten gebruik wenst te maken (noodzakelijke cookies). Ook kunnen we cookies toepassen om het gebruik van onze website, producten, diensten en onze marketingstrategieën te verbeteren (analytische cookies). Wij maken expliciet geen gebruik van cookies van derden, zoals adverteerders.


Noodzakelijke cookies

Op onze websites worden functionele cookies gebruikt om de websites goed te laten werken. Deze cookies worden alleen voor dit doel gebruikt. Zo wordt bijvoorbeeld een cookie geplaatst om te zorgen dat je ingelogd blijft of cookies die je als gebruiker identificeren als je inlogt.


Overige cookies

Cookies om de inhoud van onze website te delen via social media:


Social media buttons

De social media buttons op onze websites zijn opgenomen om webpagina’s te kunnen delen via social media netwerken, zoals Facebook en LinkedIn e.d. Deze buttons plaatsen cookies. Indien je op deze buttons klikt, worden je persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. Wij hebben daar geen invloed op en kunnen alleen maar waarschuwen. Lees het privacy-en cookiebeleid van deze sociale netwerken daarom goed om te zien hoe deze netwerken met jouw persoonsgegevens omgaan. We hebben Facebook en LinkedIn geen toestemming gegeven om de verkregen informatie te gebruiken voor andere LinkedIn/Facebook Diensten.

Cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten:


Google Analytics

Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, proberen wij continu te meten met behulp van de software van Google Analytics hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. Hiervoor gebruiken wij cookies.

Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina bezocht wordt, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor jou te maken. De statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar personen.

Wij gebruiken cookies voor:

 1. het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina's;
 2. het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina's;
 3. Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina's van onze website bezoekt;
 4. Het beoordelen van welke delen van onze site aanpassing behoeven;
 5. Het optimaliseren van de website.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk verplicht wordt, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hierop geen invloed.


Microsoft-diensten

Wij maken gebruik van een aantal Microsoft-diensten. Voor meer informatie over wat Microsoft met opgeslagen data doet, verwijzen we naar de privacyverklaring van Microsoft op de website van Microsoft. Deze kan regelmatig wijzigen. We hebben Microsoft geen toestemming gegeven om de verkregen informatie te gebruiken voor andere Microsoft Diensten.


Video Cookies

Op sommige pagina’s van onze websites en/of binnen ons e-learningplatform zijn YouTube video’s geplaatst. Als je een video afspeelt, kunnen er door YouTube cookies geplaatst worden. Wij hebben daar geen enkele invloed op. Voor meer informatie over het cookie-en privacybeleid
van YouTube, raadpleeg de website van YouTube.


Onvoorziene cookies

Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze websites door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina's zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze websites getoond worden.

Mocht je op deze websites cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierboven dus niet genoemd hebben, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze jouw privacy gewaarborgd hebben.


Andere website(s)

Onze websites kunnen een link of verwijzing naar een andere website bevatten. Als je een link naar een van deze websites volgt, houd er dan rekening mee dat deze websites hun eigen cookie-en privacy beleid hebben en dat wij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid
aanvaarden. Lees het beleid van de betreffende website voordat je persoonlijke gegevens op deze website achterlaat.


Beheer van cookies

Je kunt cookies blokkeren of verwijderen via je browserinstellingen. Let wel, als je cookies via je browser blokkeert of verwijdert, kan dat tot gevolg hebben dat je onze websites of onderdelen daarvan niet meer kunt bezoeken. Ook kan dit de gebruiksvriendelijkheid van onze websites aantasten. Je kunt je browserinstellingen ook zodanig instellen dat je gewaarschuwd wordt zodra er cookies worden geplaatst.


Wijzigingen

Dit privacy-en cookiebeleid is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018.
Wij kunnen dit beleid aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de websites gepubliceerd. We raden je aan onze websites regelmatig te controleren op updates, zodat je op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.


Disclaimer

Jouw toegang tot en gebruik van onze websites is ook onderworpen aan de voorwaarden van onze Disclaimer. De Disclaimer is met een duidelijke kennisgeving op onze beide websites geplaatst.
Raadpleeg de Disclaimer op onze websites voor meer informatie.


Contact

Als je vragen hebt over dit privacy-en cookiebeleid, je wilt een klacht indienen of je wilt een verzoek
m.b.t. je persoonsgegevens doen, stuur dit per e-mail naar: info@honigcoaching.nl
 

Adresgegevens

Honig Coaching B.V./The Practical Lawyer Online Ramstraat 23
3581 HC Utrecht
030 - 2516916
Utrecht, 24 mei 2018
 

 

Meer weten? Neem contact op