Privacy en cookies algemeen


Privacy- En Cookiebeleid

Inleiding

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij jouw persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle informatie waarmee een natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd of identificeerbaar is. Dit Privacy-en cookiebeleid hebben wij opgesteld om jou te informeren hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en is van toepassing op alle diensten en producten van Honig Coaching B.V. en The Practical Lawyer Online, verder te noemen ‘wij’. Lawyers2meet heeft een apart privacy-en cookiebeleid.

Contactgegevens

Honig Coaching B.V. (Ramstraat 23, 3581 HC Utrecht) is de controller van jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens

De kern van ons beleid is dat wij handelen zoals we zelf behandeld willen worden. We verzamelen van bezoekers van onze websites zo weinig mogelijk gegevens. In het algemeen is het mogelijk onze websites te bezoeken zonder persoonsgegevens aan ons te verstrekken. We verwerken, anders dan veel andere websites, ook geen persoonsgegevens voor statistische doeleinden via bijvoorbeeld Google Analytics. Pas als je een relatie met ons aangaat, zijn persoonsgegevens nodig om jou uiteindelijk de best mogelijke dienstverlening te kunnen bieden.

Hoe verkrijgen wij persoonsgegevens?

In de meeste gevallen verkrijgen wij jouw persoonsgegevens van jou zelf, bijvoorbeeld als je ons een opdracht geeft, als je een formulier op onze website invult, je met ons connect via Linkedin, je visitekaartje aan ons geeft of uit informatie die wij verkrijgen tijdens (telefoon)gesprekken, WhatsApp- en e-mailcontact met jou.

Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens ook op andere manieren verkrijgen, bijvoorbeeld van derden in het kader van een cursus die jij volgt, of andere dienstverlening via (openbare) registers (zoals het Handelsregister van de Kamer van Koophandel) of uit openbare bronnen en websites.

De persoonsgegevens die wij van jou kunnen verwerken (d.w.z. van ontvangen en opslaan tot aanpassen, doorsturen en verwijderen), zijn onder meer:

 • persoonlijke informatie - we kunnen je vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken.
 • basisinformatie zoals je voor- en achternaam, titel, geslacht, het bedrijf waar je werkt, je functie.
 • contactgegevens zoals privéadres, kantoor-en postadres, (mobiele) telefoonnummer of e- mailadres.
 • aanvullende persoonsgegevens zoals identiteitsbewijs, geboortedatum, nationaliteit en huwelijkse staat.
 • persoonsgegevens die je ons geeft als je bij ons diensten of producten afneemt, zoals opleidings- en loopbaangegevens, b.v. een cv, de afdeling/praktijkgroep waar je werkt, rechtsgebied/specialisme, anciënniteit.
 • aanvullende informatie over de diensten en producten die je van ons afneemt of waarin je geïnteresseerd bent, zoals de naam van de (online) cursus, training, intervisie of coachingsprogramma.
 • financiële informatie, zoals je bankrekeningnummer.
 • technische gegevens, zoals je IP-adres, het apparaat waarmee je onze website bezoekt.
 • alle overige persoonsgegevens die wij van of over jou krijgen of die wij zelf kunnen verkrijgen en die wij gebruiken voor de hieronder genoemde doelen.

Vanaf wanneer verzamelen wij persoonsgegevens?

Onder meer vanaf het moment dat je jezelf aanmeldt voor onze nieuwsbrief, wanneer je gebruik maakt van ons contactformulier of vanaf het moment dat je je gegevens mailt of telefonisch doorgeeft, verzamelen wij jouw persoonsgegevens.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

In alle relaties die wij aangaan zijn persoonsgegevens nodig om uiteindelijk de best mogelijke dienstverlening te bieden. Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Inschrijving/aanmelding/registratie. Als je je opgeeft voor één van onze (online) cursussen/trainingen/coachingsprogramma’s of interesse toont voor intervisie, vragen we je om je persoonsgegevens.
  • Voor-en achternaam: we kunnen je anders niet identificeren en/of voor studiepunten registreren.
  • Geslacht: zodat we je op een correcte manier kunnen aanspreken.
  • Functie en titel: verplicht voor de studiepunten en ook om vast te stellen of je wel tot de doelgroep behoort.
  • E-mailadres: om met je te kunnen communiceren en je te kunnen informeren over jouw (online) cursus/coachingsprogramma/intervisie, offertes te kunnen sturen, deelname aan een (online) cursus/coachingsprogramma/intervisie te kunnen bevestigen, certificaten te kunnen opsturen e.d.
  • Kantoor- of postadres, privéadres: dat kunnen we gebruiken voor o.a. ‘fysiek materiaal’ en correspondentie: readers, certificaten, bevestiging van een cursus, intervisie, coachingsprogramma of offertes in dit verband etc.
  • Afdeling/praktijkgroep en bedrijfsnaam: zodat we de kans vergroten dat het materiaal/informatie op de juiste plek terecht komt.
  • Anciënniteit en geboortedatum: om je in voorkomende gevallen te kunnen adviseren over de juiste keuze voor een (online) cursus, coachingsprogramma of intervisie.
  • Rechtsgebied/specialisatie: om je in voorkomende gevallen te kunnen adviseren over de juiste keuze voor een (online) cursus, coachingsprogramma of intervisie.
  • (Mobiele) telefoonnummer: om je in voorkomende gevallen te kunnen bereiken of je te kunnen appen/sms-en. B.v. een afspraak moet op het laatst worden verzet of ten behoeve van tele-coaching.
 • Verwerken van algemene vragen en verzoeken. Wanneer je een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij naar persoonlijke gegevens, die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden.
 • Account aanmaken. Om specifiek gebruik te maken van onze onlinediensten en producten heb je een account nodig. Als je die aangemaakt hebt, krijg je toegang tot het systeem en kun je inloggen om een cursus te beginnen en opnieuw inloggen als je de cursus op enig moment wilt voortzetten.
 • Om contact met je op te nemen wanneer je een contactformulier op een van onze websites hebt ingevuld met betrekking tot onze diensten en producten. We hebben persoonlijke gegevens nodig om contact met jou te kunnen opnemen en/of je te kunnen aanmelden voor een (online) cursus, intervisie of coachingsprogramma, je aanmelding te bevestigen, je op de hoogte te houden van data, je aanwezigheid te registreren en/of je een certificaat toe te kunnen sturen.
 • Events en bijeenkomsten. Om je aanmelding te kunnen bevestigen, je op de hoogte te kunnen houden van het betreffende event/bijeenkomst, je aanwezigheid te kunnen registreren en je een certificaat toe te kunnen sturen hebben wij je persoonlijke gegevens nodig.
 • Marketing- en business developmentdoeleinden. Om onze klantenkring te onderhouden en uit te breiden kunnen wij jou benaderen met voor jou relevante informatie, publicaties of uitnodigingen. Als je dergelijke informatie niet langer wenst te ontvangen, kun je jezelf 'afmelden' of ons een email sturen, waarin je dit kenbaar maakt.
 • Om informatie en tips aan te bieden. Om jou gepersonaliseerde tips en informatie te kunnen geven, hebben wij je persoonsgegevens nodig.
 • Ten behoeve van de Permanente Opleiding. Indien je studiepunten toegekend wenst te krijgen voor opleidingsactiviteiten, zullen wij je gegevens verwerken om te kunnen voldoen aan de verplichtingen van beroepsorganisaties, zoals NOvA en KNB, met betrekking tot registratie, certificering, evaluatie en onderzoek.
 • Om te voldoen aan kwaliteitseisen. Als opleidingsinstituut moeten wij voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen en zijn wij in dat verband verplicht om op aanvraag informatie hierover aan beroepsorganisaties te geven (b.v. over het niveau van de cursus, aantal deelnemers e.d.). In beginsel is de informatie anoniem. In uitzonderingsgevallen wordt door de betreffende beroepsorganisatie echter gecontroleerd of een bepaalde cursist aan zijn verplichtingen heeft voldaan en zijn wij gehouden vragen van de beroepsorganisatie over de bij ons gedane programma’s te beantwoorden. Daar kunnen persoonsgegevens bij betrokken zijn. Wij doen dit echter nooit zonder individuele toestemming van de betrokken cursist.
 • Deelname aan een intervisie(groep)/netwerk. Als je deel wilt nemen aan een intervisie(groep) of netwerk, hebben we jouw persoonlijke gegevens nodig om je te kunnen informeren over de groep of bijeenkomsten die bij jouw persoonlijke achtergrond passen of om je te kunnen registreren/aanmelden.
 • Tevredenheidsonderzoeken en evaluaties. We evalueren evenementen, bijeenkomsten, (online) cursussen en andere dienstverlening, zodat we ervan kunnen leren en onze diensten en producten kunnen verbeteren. Daarom kunnen wij je na afronding van een opdracht uitnodigen om een klanttevredenheidsonderzoek of evaluatie in te vullen. Ook kunnen wij je na een bezoek aan een van onze events/bijeenkomsten een uitnodiging sturen om het betreffende event/bijeenkomst te beoordelen.
 • Facturering en inning van gelden/incassomaatregelen. We slaan de facturatiegegevens van jou en/of je organisatie op om de betalingen te kunnen monitoren, gelden te kunnen innen, incassomaatregelen te kunnen nemen en betaalgegevens te kunnen verstrekken ten behoeve van fiscale regels en verplichtingen.
 • Nakoming van wettelijke regels en andere (beroeps)regels. Wij verwerken persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en geldende regelgeving en beroepsregels, zoals identificatie, controle van gegevens, administratieve vereisten.

Op welke gronden verwerken wij persoonsgegevens?

Wij mogen je persoonsgegevens alleen verwerken als daarvoor een rechtsgrond bestaat. De bovenstaande verwerkingen vinden plaats op basis van een van de volgende rechtsgronden uit de AVG:

 • Voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • Vanwege een wettelijke verplichting;
 • Met jouw toestemming;
 • Vanwege een gerechtvaardigd belang.

Verstrekking aan derden

In het kader van onze dienstverlening kunnen wij jouw persoonsgegevens uitwisselen. Wij kunnen voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals bedrijven of personen die IT-diensten, webdesign, hosting, e-learning of andere diensten die hiermee verband houden aanbieden. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen jouw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.
We kunnen je persoonsgegevens ook aan derden verstrekken wanneer we aan een wettelijke verplichting moeten voldoen. Je persoonsgegevens worden in geen geval door ons verkocht aan derden of met ze gedeeld voor commerciële doelen.

Derden aan wie wij jouw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf eveneens verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens en voor de naleving van de AVG. Als een derde jouw persoonsgegevens verwerkt als verwerker namens ons, dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de eisen van de AVG.

Doorgifte van jouw gegevens buiten de EER

Jouw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Meer in het bijzonder kunnen je persoonsgegevens worden verwerkt in de Verenigde Staten. Daarnaast kunnen je gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van LinkedIn of Facebook in het contact met jou. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Beveiligen en bewaren van persoonsgegevens

Wij hechten grote waarde aan de beveiliging en bescherming van jouw persoonsgegevens en zorgen, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. We werken alleen met leveranciers die hun gegevensbeveiliging adequaat in orde hebben.
Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Wij verwijderen je gegevens eveneens indien geconstateerd wordt dat deze zijn verouderd of wanneer jijzelf om verwijdering verzoekt. Vorengaande bewaartermijnen gelden niet indien er sprake is van een wettelijke uitzondering, of ingeval we deze gegevens langer nodig hebben voor onze dienstverlening of voor een geschil.
Wanneer je telefonisch hebt geïnformeerd naar diensten of producten of een contactformulier hebt ingevuld en het contact krijgt geen vervolg, zullen je persoonsgegevens worden verwijderd nadat je dat ons hebt gevraagd, of uiterlijk acht weken nadat het contact is geëindigd.

Toegang tot persoonsgegevens en klachten

Je kunt de persoonsgegevens die wij van jou verwerken inzien. Je hebt het recht je persoonsgegevens te laten wijzigen of zelfs te verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is. Ook kun je onder bepaalde omstandigheden de verwerking beperken, ons verzoeken je gegevens over te dragen of bezwaar maken tegen de verwerking. Wij zullen beoordelen of we op grond van de wet aan jouw verzoek tegemoet kunnen komen. Ook heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens).

Het is mogelijk dat wij niet aan jouw verzoek kunnen voldoen. Bijvoorbeeld omdat de verwerking van bepaalde persoonsgegevens vereist is om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen en/of beroepseisen te voldoen of vanwege andere uitzonderingen, zoals de rechten en vrijheden van derden of het belang om een juridische procedure te kunnen voeren. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan jou kenbaar maken.


Cookie Beleid

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine stukjes informatie die een website op jouw apparatuur achterlaat. Er bestaan verschillende soorten cookies. Functionele cookies, analytische cookies en cookies van derden zijn de belangrijkste soorten cookies.

Welke cookies gebruiken wij? 

Wij houden onze websites en daaraan verbonden e-learningplatform bewust zoveel mogelijk cookievrij. We gebruiken alleen functionele cookies. Cookies zoals onze websites die gebruiken, bevatten geen persoonsgegevens. Er wordt geen persoonlijke informatie verwerkt. Je blijft anoniem. De website van Lawyers2meet maakt wel gebruik van analytische cookies. Nadrukkelijk maken wij geen gebruik van ‘tracking cookies’, cookies bedoeld voor het opbouwen van profielen om gepersonaliseerde advertenties aan te bieden.

Wat zijn functionele cookies?

Functionele cookies dienen om het navigeren in de websites te vergemakkelijken en om bepaalde gebruikersinstellingen of gebruikersvoorkeuren te bewaren, zodat je gebruik van de websites kan worden geoptimaliseerd. Denk hierbij aan cookies die je inloggegevens opslaan voor onze websites. Zo hoef je niet iedere keer opnieuw je gegevens in te vullen. Functionele cookies maken weinig inbreuk op de privacy. Voor het gebruik van deze cookies is geen toestemming van jou als bezoeker van onze websites nodig.


Overige Cookies

Cookies van websites van derden

Op de site kunnen deel-knoppen zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen op social media platformen zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze knoppen zijn stukjes code van de social media zelf en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat een bezoeker ingelogd is, zodat men niet opnieuw op Facebook, Twitter of LinkedIn hoeft in te loggen wanneer zij iets willen delen. Deze cookies worden niet door onze website geplaatst. Om te zien wat zij met persoonsgegevens doen, die zij met deze code binnen krijgen, kun je de desbetreffende privacy verklaringen inzien op hun eigen website:
Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/ Twitter: https://twitter.com/privacy Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/cookie-table
Deze verklaringen en links kunnen veranderen. We doen ons best om deze links up-to-date te houden.

Embedded content 

Er kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op deze website wordt ontsloten. Denk hierbij aan YouTube- of Vimeo-video’s. Op vergelijkbare wijze als de social media knoppen maken deze codes vaak gebruik van cookies. Wat zij met de cookies en persoonsgegevens doen, kun je vinden in het privacy beleid van de desbetreffende dienst. Wij hebben hier geen controle over.

Vimeo: https://vimeo.com/cookielist Google /YouTube: https://policies.google.com/technologies/cookies

Onze websites kunnen een link of verwijzing naar een andere website bevatten. Als je een link naar een van deze websites volgt, houd er dan rekening mee dat deze websites hun eigen cookie-en privacy beleid hebben.

Wij houden geen toezicht op en zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door en via genoemde derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor jouw eigen risico. Voordat je van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam genoemde privacy verklaringen van deze derden door te lezen.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

De meeste browsers bieden je de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te weigeren. Het weigeren van cookies kan een negatieve invloed hebben op de werking van websites.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecompost/internet/privacy/uitleg-cookies) lees je meer over cookies en hoe je deze kunt blokkeren of verwijderen.

Wijzigingen

Dit privacy-en cookiebeleid is voor het laatst aangepast op 1 juni 2021.

Omdat wij ons privacy-en cookiebeleid van tijd tot tijd kunnen wijzigen, bv. omdat de regels rondom cookies veranderen of wij onze websites aanpassen, raden wij je aan om deze pagina regelmatig te bekijken, zodat je op de hoogte bent van de wijzigingen. Als we ons beleid ingrijpend veranderen, dan publiceren wij dat ook via een duidelijk bericht op onze websites. Als wij je gegevens voor een andere verwerking willen gebruiken, dan zullen wij je actief informeren.

Disclaimer

Jouw toegang tot en gebruik van onze websites is ook onderworpen aan de voorwaarden van onze Disclaimer. De Disclaimer is met een duidelijke kennisgeving op onze beide websites geplaatst.
Raadpleeg de Disclaimer op onze websites voor meer informatie.

Contact

Als je vragen hebt over dit privacy-en cookiebeleid, je wilt een klacht indienen of je wilt een verzoek m.b.t. je persoonsgegevens doen, stuur dit dan per e-mail naar: info@honigcoaching.nl

Adresgegevens

Honig Coaching B.V./The Practical Lawyer Online
Ramstraat 23
3581 HC Utrecht
030 - 2516916
 

Over Ons

Honig Coaching B.V.  faciliteert coaching in de ruimste zin des woords. We coachen zelf en we leren anderen coaching inzetten op de werkplek. Dat is ons speerpunt en het hart van onze expertise.

Vestigingen Honig Coaching
Locatie Utrecht (hoofdlocatie)
Ramstraat 23
3581 HC Utrecht

Locatie Nijmegen
St. Annastraat 198 G
6525 GX Nijmegen

Locatie Amsterdam
Jan Luijkenstraat 102
1071 CV Amsterdam

Overige gegevens 
Honig Coaching B.V. te Utrecht
ABN AMRO Bank
IBAN: NL81 ABNA 0539 7951 78 en
IBAN: NL38 ABNA 053 2598 261
BIC: ABNANL2A
Kvk Honig Coaching B.V.: 30148624
BTW-nummer: NL806971423B01

Doelgroepen

Honig Coaching B.V. is een gecertificeerd opleidingsdienstverlener voor juristen. Deelnemers kunnen na het afronden van een coachingsprogramma of (online) cursus/training dan wel na deelname aan een intervisiebijeenkomst bij Honig Coaching B.V. en/of bij haar bedrijfsonderdelen The Practical Lawyer Online en Lawyers2meet opleidingspunten ontvangen voor de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en andere juridische of aanverwante beroepsgroepen.

Contactgegevens

Honig Coaching B.V.

Ramstraat 23 (secretariaat en correspondentieadres)
3581 HC Utrecht
T: +31 (0)30 25 169 16
W: www.honigcoaching.nl
E: info@honigcoaching.nl

Lawyers2meet
T: +31 (0)30 25 169 16
W: www.lawyers2meet.nl
E: info@lawyers2meet.nl

The Practical Lawyer Online
T: +31 (0)30 25 169 16
W: www.thepracticallawyeronline.nl
E: info@thepracticallawyeronline.nl